دکتر دوغایی مقدم در برنامه های تلویزیونی

سینوس چیست؟

سینوس چیست؟آلرژی فصل مناسب عمل

آلرژی فصل مناسب عملبینی گوشتی یا قلمی؟ آیا گوشتی بر میگردد؟

بینی گوشتی یا قلمی؟ آیا گوشتی بر میگردد؟برنامه تلویزیونی دکتر دوغایی بخش 1

برنامه تلویزیونی دکتر دوغایی بخش 1برنامه تلویزیونی دکتر دوغایی بخش 2

برنامه تلویزیونی دکتر دوغایی بخش 2برنامه تلویزیونی دکتر دوغایی بخش 3

برنامه تلویزیونی دکتر دوغایی بخش 3نگرانی بیهوشی - نحوه بیهوشی

نگرانی بیهوشی - نحوه بیهوشیتغذیه بیمار بعد از عمل

تغذیه بیمار بعد از عملتامپون چیست؟

تامپون چیست؟دی ان ان